Sportsudvalg

Sportsudvalget er det forum i RIK, hvor sportslige målsætninger og overordnede udviklingsplaner udarbejdes og tilrettelægges. Sportsudvalget er overordnet ansvarlig for den sportslige del af klubbens virke og er en beslutningsdygtig stabsfunktion med reference til RIKs bestyrelse.
Du kan skrive til sportsudvalget på denne email adresse: sportsudvalg@rik.dk.

Kommissorium for sportsudvalg i RIK

Forord

Rungsted Ishockey Klub´s ungdomsafdeling har gennem de sidste 5-6 sæsoner være igennem en meget positiv udvikling gennem stigende tilgang af nye børn på Løveholdene samt gode placeringer for U15 og U17 til DM og LM. Desuden er RIK begyndt at få langt flere på udvalgte regionshold samt på landshold.
For at kunne forsætte denne positiv udvikling og gøre RIK’s ungdomsarbejde klar til fremtiden, er det arbejdsgruppen bag ”Kommissorium for Sportsudvalgt i RIK”, indstilling at der etableres et sportsudvalg i klubben med henblik på at styrke klubbens sportslige ledelse og udvikling.
Med dette oplæg er det arbejdsgruppens mål, at fremkomme med et forslag til hvilke opgaver, ansvar og sammensætning et sportsudvalg i RIK kan have, således at klubbens bestyrelse får et beslutningsfundament til at kunne vurdere om et sådan udvalg skal etableres.

Formål

Sportsudvalget er en beslutningsdygtig stabsfunktion med reference til RIKs bestyrelse.
Sportsudvalget er det forum i RIK, hvor sportslige målsætninger og overordnede udviklingsplaner udarbejdes og tilrettelægges.
Det er sportsudvalgets opgave at binde klubben sammen på det sportslige område gennem at sikre fælles front og skabe sammenhæng gennem hele klubben lige fra begyndere til 1. division.
Sportsudvalget skal sikre et sportsligt miljø og fundament samt at udvikle ishockey kulturen i RIK, således RIK formår at tiltrække og fastholde medlemmer i klubben/sporten på både breddeplan og eliteniveau.
Sportsudvalget er til for at sikre kontinuitet i træningsmetoder og principper for ishockey i RIK – uanset hvilke trænere/ledere der kommer og går.
Sportsudvalgets opgave er ligeledes at råde og vejlede klubbens ledelse/bestyrelse vedr. alle sportslige spørgsmål og anliggender. Udvalget besidder per definition den øverste sportslige kompetence i RIK.

Ansvar og myndighed

Sportsudvalget er overordnet ansvarlig for den sportslige del af klubbens virke.
Udgangspunktet for sportsudvalgets arbejde er ”RIKs Den røde tråd”, som til enhver tid danner grundlaget for de sportslige beslutninger og handlinger i RIK.
Udvalget skal respektere og udbrede klubbens leverregler, herunder b.la. ”Good Sport” konceptet.
Det er sportsudvalgets ansvar at trænere er tiltrækkeligt uddannet og efterlever de træningsprincipper RIK bygger den sportslig udvikling på som beskrevet i ”Den røde tråd”.
Sportsudvalget har pligt til at holde RIKs bestyrelse løbende orienteret om dets arbejde og beslutninger.

Opgaver

Sportsudvalget har følgende opgaver:

 • Sikre at ”den røde tråd” holdes løbende opdateret, udviklet og gennem sparring og dialog med trænerteamet bliver efterlevet på RIKs ungdomshold.
 • Planlægge udvikling og sikre uddannelse af RIKs træner, – og holdlederstab
 • Holde sig orienteret om seneste udviklingstendenser inden for ungdomsishockey og vidensdele dette med trænerstaben.
 • Være sparring og støtte for de for de enkelte trænere/trænerteams.
 • Være RIKs sportslig repræsentant ved de forskelige holds forældremøder, DIU seminar og lignende relevante møder og events.
 • Assistere bestyrelsen i at rekruttere trænere og ledere til de forskellige hold, samt specialtræner som målmandstræner. (Forsvars og angrebstræner etc. hvor nødvendigt)
 • Deltage i at løse konflikter af sportslig art l – herunder op og nedtræning. Ofte hvor forældre er indblandet.
 • Udarbejde opgavebeskrivelser for trænere og ledere
 • Udarbejde årshjul for Sportsudvalget.
 • Sammen med trænerne evaluere hvert hold/spiller 2 gange per sæson.
 • Være sportsligkontakt til RIKs eliteselskab

Sportsudvalget sammensættes af bestyrelsen for en sæson af gangen. Udvalget består af minimum fem personer, heraf en person fra klubbens bestyrelse, min. en repræsentant fra U7-U13, min. en repræsentant fra U15-1. div., samt en med særlig fokus på klubbens målmænd.Ved sæsonens første møde konstituerer sportsudvalget sig med valg af formand, sekretær og fordeling af ansvar og arbejdsområder.
Kvalifikationer

Træner/lederuddannelse og/eller flere års erfaring med idrætsungdomsarbejde.
Mødefrekvens

Sportsudvalg forventes at afholde 8 møder årligt. Der føres beslutningsreferat fra hvert møde og bestyrelsen orienteres om udvalgets arbejde og dispositioner.

Carsten Hecht
20828120
Anders Ladegaard
40708142
Jens Johansen
40153152
René Boye Pedersen
42154023