riknyheder

Nyheder fra RIK

Her finder du nyheder fra og om RIK.


Indkaldelse til generalforsamling 7, juni kl 19

Motivationen for nedenstående ændringsforslag er:

 1. At skabe klarhed over kontingentbetaling og medlemskab.
 2. At øge demokratisk proces ifm. eventuelle vedtægtsændringer.
 3. At opdaterer vedtægterne så indkaldelse, info mm kun bekendtgøres elektronisk.

FORSLAG 1:

Medlemmer:

 • 4

Årskontingenter for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år af generalforsamlingen under hensyn til de for året planlagte udgifter.

Årskontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen og skal være betalt senest den 1. august. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, og manglende betaling af kontingent eller gebyr medfører udelukkelse fra al træning og kampe indtil kontingent er betalt.

Udmeldelse eller ændring Aktiv/Passiv skal ske skriftligt til kassereren inden den 30. april. Overskrides denne frist vil udmeldelsen/ændringen først få virkning for den følgende sæson, og man er pligtig til at betale kontingent indtil da.

Er kontingent samt evt. rykkergebyrer ikke betalt senest d. 31/8, betragtes man som udmeldt. Eventuelle udeståender bortfalder ikke.

Nye medlemmer:

Ved indmeldelse for nye medlemmer efter 1. august betales forholdsmæssige kontingent i forhold til sæsonstart dog min. 4/12 af det pågældende holds kontingent.

 

FORSLAG 2:

 • 8

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. juli. Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger:
 4.                   Det reviderede regnskab til godkendelse.
 5.                   Forslag til fastsættelse af kontingenter og gebyrer og budgettet for den

kommende sæson.

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Valg af bestyrelse og revisor (jf. § 5):
 3. Valg af formand/kasserer,
 4. Valg af øvrig bestyrelse,
 5. Valg af suppleant samt
 6. Valg af revisor.
 7. Orientering om RIK’s deltagelse i foreninger og selskaber, hvori RIK deltager eller

har væsentlige samarbejdsaftaler.

 1. Eventuelt.

Senest 21 dage inden generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen elektronisk bekendtgøre denne til medlemmerne med angivelse af tid og sted.

Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal bestyrelsens eventuelle forslag jf. § 8 punkt 5 fremgå. Det reviderede regnskab samt forslag til budget jf. § 8 punkt 3 skal tilsendes ethvert medlem elektronisk på forlangende.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 kalenderdage inden generalforsamlingen.

FORSLAG 3:

Vedtægtsændringer

 • 12

Ændring af klubbens vedtægter kan fremsættes på klubbens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres elektronisk til klubbens medlemmer senest 8 kalenderdage inden generalforsamlingen.

Ændring af klubbens vedtægter kan ske ved tilslutning fra mindst 2/3 af stemmerne blandt de fremmødte ved klubbens generalforsamling

 1. Valg af bestyrelse og revisor

Valg af formand/kasserer

   • Formandsposten er på valg: Thomas Nistrup ønsker at fortsætte
   • Bestyrelsen indstiller Thomas Nistrup

Valg af øvrig bestyrelse

   • Anders Budtz Olsen er på valg, og ønsker at fortsætte
   • Bestyrelsen indstiller Anders Budtz Olsen
   • Anders Sindal Kjøge Kristensen har ønsket at opstille
   • Bestyrelsen indstiller Anders Sindal Kjøge Kristensen

Valg af suppleant samt

Valg af revisor

   • Beierholm ønsker at forsætte
   • Bestyrelsen indstiller Beierholm

Orientering om RIK´s deltagelse i foreninger og selskaber, hvori RIK deltager eller har væsentlige samarbejdsaftaler

 1. Eventuelt

 

24. Maj 2018, hgrn@rik.dk

Nyhedsoversigt